Raimo Liljan julkaisuja

A


Raimo Lilja, Ari Ekroos, Matias Warsta, Ida Mikkola, 2017. Teollisuusjätevesiä koskevan lupasääntelyn keventämismahdollisuudet. Ekoleima Ay & Enlawin Oy. http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen

Lilja R., Heinonen H., Kuosmanen E., Selvitys
naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta
ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöministeriön raportteja 9 | 2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4732-6Lilja R. Kiertotalous antaa uutta potkua materiaalitehokkuudelle.
Ympäristö ja Terveys -lehti 7/2016, 10…13.Riitta Kojo, Jouni Alanen, Juha Kaila, Raimo Lilja ja Helena
Sundström. Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta
yhdyskuntajätehuollossa. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 20 | 2016.Salo M., Nissinen A., Lilja R., Olkanen E., O’Neill M.,
Uotinen M., 2014, Kodista ekokodiksi paremmilla palveluilla, työkaluilla ja neuvonnalla,
Ympäristö ja Terveys 7/2014, s. 72…78.Lilja R., Anttonen M., Liukkonen S., 2014. Teollisuuden
materiaalitehokkuuden ohjauskeinot – esimerkkinä teollisuuskemikaalit ja
kemialliset jätteet.
Ympäristöministeriön raportteja 13/2014. Ympäristöministeriö. ISBN
978-952-11-4311-3 (PDF), ISSN 1796-170X (verkkojulkaisu).Lilja R., Saloranta, M., Watkins G., Materiaalitehokkuuden
edistäminen lupaohjauksella – nykytila ja uudet mahdollisuudet,
Ympäristöjuridiikka 4/2012, 45…76.Lilja R., Saramäki K., Materiaalien käytön tehokkuus
ympäristölupamenettelyssä.
Ympäristöhallinnon ohjeita 2012.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=4235...Kojo R., Lilja R., Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden
edistäminen. Ympäristöministeriön
raportteja 21/2011.Huhtinen K., Saloranta M., Lilja R., Materiaalitehokkuuden
edistäminen ja jätteen ehkäisy ympäristölupaprosessissa, Ympäristö ja Terveys
6/2010, s. 12…15.Lilja R., 2009, Miten sujuu työmaalla, kompostikäymälä
mukana alusta asti, Huussi muuttaa sisälle, Käymäläseura Huussi ry:n seminaari
13.8.2009 Tampere.Hyttinen-Lilja, M. & Lilja R., 2009, Kompostikäymälä
varustettuna omakotitalolla, Vesitalous 4/2009, 7-10.Lilja R., 2009, Ympäristö ja Terveys 5/2009, Materiaalitehokkuuden alueelliset
ohjauskeinot, 18-22.Lilja R., 2009, Materiaalitehokkuuden alueelliset
ohjauskeinot – esiselvitys.
Ympäristöministeriön raportteja 11/2009,
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101902&lan...Lilja R.,
2009, Negotiated Environmental Agreements in Promoting Material Efficiency in
Industry - first steps in Finland, Journal of Cleaner Production, Volume 17,
Issue 9, June 2009, Pages 863-872.Lilja, R., 2008, Toimialakohtaiset
materiaalitehokkuussopimukset – Esiselvitys.
Ympäristöministeriön raportteja 21/2008.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=875...Huhtinen, K., Lilja, R., Runstén, S., Salmenperä, H., Sokka,
L., 2007, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – Taustaraportti. Suomen
Ympäristö 16/2007, Suomen ympäristökeskus.Lilja, R., 2006, Valtakunnallinen jätesuunnitelma on
valmistumassa, Ympäristö ja terveys, 9/2006.Lilja, R., 2006, Jätteen synnyn ehkäisy valtakunnallisessa
jätesuunnitelmassa, YTV:n jätteen synnyn ehkäisyn seminaari, Helsinki
2.11.2006.Lilja, R., 2006, Valtakunnallinen jätesuunnitelma –
tavoitteet ja mahdollisia ohjauskeinoja, Jätehuoltoyhdistyksen valtakunnalliset
jätehuoltopäivät, Tampere 4.10.2006.Lilja, R., 2001, Egyptin teollisuus vihertää epätasaisesti,
Ympäristö+tekniikka, 2001.Lilja, R., 2000, Turvallisuus- ja
ympäristönsuojelunäkökohdat insinööritoimiston työssä, Ympäristö- ja Terveys no
1/2000.Lilja, R., 2000, Lietteenkäsittelyn lopputuotetavoitteet,
seminaarissa Jätevesilietteen käsittelykuviot tällä hetkellä, Vesiyhdistys,
Helsinki 3.2.2000.Lilja, R., 2000, Yritysten ympäristöjärjestelmäkoulutus,
Hyvinkään-Riihimäen ammatillinen koulutuskeskus, Riihimäki 2.2.2000.Lilja, R., 2000, Kyllästämötoimintaa koskeva ympäristölainsäädäntö
Suomessa, Lahontorjuntayhdistyksen Kyllästämöhoitajakurssi 4.2.2000, Kotka.Lilja, R., 1999, Ympäristönäkökohdat ja koneensuunnittelu,
Ympäristötekniikka no 4/1999.Haapea, P., Lilja, R., Nurminen, J., 1999,
Kloorifenolipitoisen maan puhdistaminen pesutekniikalla, Ympäristö- ja Terveys,
9/1999, s. 49...53.Lilja, R., Holmberg, T., 1999, Lietteen termisen kuivauksen
ja pelletoinnin kannattavuus, Vesitalous no 3/1999.Lilja, R., 1999, Lietteen kompostointi, poltto vai metsälevitys
– Ympäristövaikutusten vertailu, Ympäristö- ja Terveys no 2, 1999.Lilja, R., 1998, Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus
kyllästyslaitoksilla, Kyllästämöhoitajakurssi 10.-11.2.1998, Kokkola,
Lahontorjuntayhdistys ry.Lilja, R., Lehtonen, K., Kompostin stabiilisuuden arviointi
jäännöshappimittauksen perusteella, Ympäristö ja Terveys 7/1996.Lilja, R., 1995, Elinkaarianalyysi osana yrityksen
ympäristöjohtamista, AEL-INSKO Y3223J/95, Helsinki.Lilja, R., 1995, Päästöjen vähentämisen tekniikka, Helsingin
ammatti-instituutti, Uudet haasteet päästöjen vähentämiseksi ympäristöön,
14.-15.3.1995.Lilja, R., 1995, Ympäristöauditointi yrityksen
ympäristöpolitiikan välineenä, AEL-INSKO Y3258J/95 II, Helsinki.Lilja, R., 1994, (toim.), Hyvän kompostointikäytännön opas,
Opas 2/1994, Ympäristöministeriö.Lilja, R., Säästävän teknologian periaatteet ja tavoitteet,
INSKO/AEL, Uusi jätelaki ja jätteiden vähentäminen teollisuudessa,
16.-17.2.1994, Tikkurila.Lilja, R., Kompostoinnista ja kompostituotteiden käytöstä
ohjeet, Ympäristö ja Terveys, 9/1992.Lilja, R., Kestävä kehitys ja säästävä teknologia, 1992,
INSKO 54-92 XVI, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki.Lilja, R., Lietteen kompostoinnin tekniikasta,
Jätevesilietteen kompostointiseminaari, Jyväskylä 12.-13…3.1991.Lilja, R., Hyttinen-Lilja, M., 1991, Kompostikäymälän
rakentaminen ja käyttö, Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisuja.Lilja, R., Jätteiden määrän vähentäminen
tuotantotoiminnassa, Riihimäen kierrätysmessut 20.4.1990.Lilja, R., 1989, Yhdyskuntajätteiden vähentäminen,
Ympäristö- ja Terveys, no 4-5/1989.Lilja, R., Kompostoinnin ympäristöhaittojen hallinta ja
viranomaisvalvonta, Ammattienedistämislaitos, Kompostointitekniikka kurssi,
30.-31.3.1988, Forssa.Lilja, R., Kuluttaminen ja ympäristönsuojelu,
Kuluttajatieto-lehti 2/88.Lilja, R., 1988, Tanskan ja Suomen jätehuoltopolitiikan
vertailua, Matkakertomus, Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston
julkaisut, Sarja D:52.Lilja, R., Paatero, J., 1986, Kompostointikelpoisen
talousjätteen talteenoton kannattavuus, Loppuraportti, Ympäristöministeriön
ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisut, Sarja A:45. Helsinki.Lilja, R., Tahvanainen, J., 1985, Kompostointiin soveltuvat
teollisuus- ja yhdyskuntajätteet ja niiden hyödyntäminen, Loppuraportti,
Ympäristöministeriö, Helsinki. ISSN
0780-6795.Lilja, R., Hyttinen-Lilja, M., 1985, Talousjätekompostin
lannoitearvo, Terveiden Elämäntapojen Edistämissäätiön TEE-lehti, no 6,
Helsinki.Lilja, R., 1984, Kompostoinnin vaikutus vesistöön,
julkaisussa Vesien suojelu ja jätehuolto, Vesihallituksen monistesarja No 383,
Helsinki.Lilja, R., 1984, Kompostointiin soveltuvat raaka-aineet,
Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki.Lilja, R., Paatero, J., 1983, Yhdyskuntajätteen hyötykäytön
edistäminen erottamalla kompostointikelpoinen jäte syntypaikalla,
Ympäristönsuojeluosaston julkaisu A:4, Ympäristöministeriö, Helsinki.Lilja, R., 1983, Kompostointiin soveltuvat teollisuus- ja
yhdyskuntajätteet, Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosaston julkaisu
D:13, Helsinki.Lilja, R., 1983, (toim.), Jäteaineiden käsittely ja käyttö
kasvintuotannossa, seminaariraportti, Suomen Akatemian julkaisuja 5/83,
Helsinki.Lilja, R., Paatero J., 1983, Tuloksia Joensuun
kompostointikokeilusta, Jäte ja Ympäristö 1983, no 3-4, s. 26...40.Lilja, R., Paatero, J., 1983, Kerrostalojen talousjätteitä
kompostoitiin Joensuussa, Jäte ja Ympäristö, 1983, no 2, s. 29...32.Lilja, Raimo, 1983, Kompostointiin soveltuvan talousjätteen
talteenotto ja käsittely, Ympäristö ja Terveys 1983, no 3, s. 144...148.Lilja, Raimo, 1983, Taajamien talousjätteen kompostoinnin
kannattavuus, lisensiaattityö, Helsingin teknillinen korkeakoulu.Lilja, Raimo,
1982, Avfallsforskningen i Finland, Elmia Avfall 82-kongress, Jönköping,
Sverige.Lilja, Raimo, 1982, Taajamien talousjätteen kompostoinnin
kannattavuus, Kunnallistekniikka 37 (1982), no 4, s. 7...11.Lilja, Raimo, 1982, Taajamien talousjätteen kompostoinnin
kannattavuus, Joensuun korkeakoulu, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja No
49, Joensuu.Lilja, Raimo, 1981, Kompostointi jätehuollon osana,
Ympäristö ja Terveys, 1981 no 3, s. 231...236.Lilja, Raimo, 1981, Jätteiden energiakäytön tutkimustilanne,
INSKO 160-81, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki 1981.Lilja, Raimo, 1978, Olutpanimon vedenkäyttö ja
jätevesikuormitus, Diplomityö, Helsingin teknillinen korkeakoulu.