Raimo Liljan julkaisuja

Lilja, R., Liukkonen S., 2008, Industrial Hazardous wastes in Finland – trends related to the waste prevention goal, Journal of Cleaner Production 16 (3), p.343-349, Feb 2008.

Huhtinen, K., Lilja, R., Runstén, S., Salmenperä, H., Sokka, L., 2007, Valtakunnalli-nen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – Taustaraportti. Suomen Ympäristö 16/2007, Suomen ympäristökeskus.

Lilja, R., 2007, Translating waste prevention into material efficiency – new discourse in the National Waste Plan of Finland, presentation at the 11th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Basel 22.6.2007.

Lilja, R., 2008, Translating waste prevention into material efficiency – new discourse in the National Waste Plan of Finland, Journal of Cleaner Production 17 (2009) 129–136

Lilja, R., 2008, Toimialakohtaiset materiaalitehokkuussopimukset – Esiselvitys. Ym-päristöministeriön raportteja 21/2008.

Lilja R., 2009, Negotiated Environmental Agreements in Promoting Material Effi-ciency in Industry - first steps in Finland, Journal of Cleaner Production, Volume 17, Issue 9, June 2009, Pages 863-872.

Lilja R., 2009, Materiaalitehokkuuden alueelliset ohjauskeinot – esiselvitys. Ympä-ristöministeriön raportteja 11/2009

Lilja R., 2009, Ympäristö ja Terveys 5/2009, Materiaalitehokkuuden alueelliset oh-jauskeinot, 18…22.

Lilja R., 2009, Regional policy instruments for promoting material efficiency. Joint Action on Climate Change. Conference presentation in Aalborg, 9th June 2009.

Hyttinen-Lilja, M. & Lilja R., 2009, Kompostikäymälä varustettuna omakotitalolla, Ve-sitalous 4/2009, 7-10.

Lilja R., 2009, Miten sujuu työmaalla, kompostikäymälä mukana alusta asti, Huussi muuttaa sisälle, Käymäläseura Huussi ry:n seminaari 13.8.2009 Tampere.

Huhtinen K., Saloranta M., Lilja R., Materiaalitehokkuuden edistäminen ja jätteen eh-käisy ympäristölupaprosessissa, Ympäristö ja Terveys 6/2010, s. 12…15.

Kojo R., Lilja R., Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen. Ympäristö-ministeriön raportteja 21/2011.

Lilja R., Saramäki K., Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöhallinnon ohjeita 2012.

Lilja R., Saloranta, M., Watkins G., Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaohjauk-sella – nykytila ja uudet mahdollisuudet, Ympäristöjuridiikka 4/2012, 45…76.

Lilja R., Anttonen M., Liukkonen S., 2014. Teollisuuden materiaalitehokkuuden oh-jauskeinot – esimerkkinä teollisuuskemikaalit ja kemialliset jätteet. Ympäristöministe-riön raportteja 13/2014. Ympäristöministeriö. ISBN 978-952-11-4311-3 (PDF), ISSN 1796-170X (verkkojulkaisu).

Salo M., Nissinen A., Lilja R., Olkanen E., O’Neill M., Uotinen M., 2014, Kodista eko-kodiksi paremmilla palveluilla, työkaluilla ja neuvonnalla, Ympäristö ja Terveys 7/2014, s. 72…78.

Lilja R., 2015, Policy instruments for promoting material efficiency – case of Finland; Clean Technologies and Environmental Policy, vol 17 (7), 2029-2040. DOI: 10.1007/s10098-015-0929-6.

Shrestha Y., Lilja R., Lessons learned from community mobilization to improve sani-tation in a rural village in Nepal, 5th International Dry Toilet Conference, Tampere Finland, 19-21.8.2015

Salo M., Nissinen A., Lilja R., Olkanen E., O’Neill M., Uotinen M., 2016. Tailored ad-vice and services to enhance sustainable household consumption in Finland, Journal of Cleaner Production

Mikael Hildén, Kirsi Mäkinen, Jorma Jantunen, Mikko Jokinen, Raimo Lilja, Maung Maung Than, Salla Rantala, Thiri Aung, 2016. Needs Assessment for effective imple-mentation of the Environmental Conservation law in Myanmar. Copyright © UNDP 2016. ISBN 978-99971-0-186-0

Lilja Raimo,2016. Promoting material efficiency in industry – search for policy instru-ments. Doctoral Dissertations 94/2016. Aalto University. School of Chemical Techno-logy. Department of forest Products Technology.

Riitta Kojo, Jouni Alanen, Juha Kaila, Raimo Lilja ja Helena Sundström

Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta yhdyskuntajätehuollossa. Ympäris-töministeriön raportteja 20 | 2016.

Lilja R. Kiertotalous antaa uutta potkua materiaalitehokkuudelle. Ympäristö ja Ter-veys -lehti 7/2016, 10…13.

Lilja R., Heinonen H., Kuosmanen E., Selvitys naapuruusoikeudellisen luvantarvepe-rusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöministeriön raportteja 9 | 2017.

Ari Ekroos, Hanna Haaksi, Raimo Lilja, Janne Seppälä, Matias Warsta. Kertakäyttö-muovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu. Ympäris-töministeriön raportteja 26/2019.