Raimo Liljan julkaisuja / publications

  Anttonen M., Lilja R., Liukkonen S., 2013, "Chemicycle" -project: "Chemcycle" -project Policy instruments for promoting waste minimization of industrial chemicals, In ERSCP-EMSU Istanbul, Bridges for a more sustainable future: uniting continents and societies, June 4 to 7 2013

Lilja R., Saloranta M., Watkins G., Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaohjauksella - nykytila ja uudet mahdollisuudet, Ympäristöjuridiikka 4/2012, 45…76.

 Lilja R., Saramäki K., Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä.  Ympäristöhallinnon ohjeita 2012.  

 Kojo R., Lilja R., Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen.  Ympäristöministeriön raportteja 21/2011.

Huhtinen K., Saloranta M., Lilja R., Materiaalitehokkuuden edistäminen ja jätteen ehkäisy ympäristölupaprosessissa, Ympäristö ja Terveys 6/2010, s. 12…15.

  Lilja R., 2009, Miten sujuu työmaalla, kompostikäymälä mukana alusta asti, Huussi muuttaa sisälle, Käymäläseura Huussi ry:n seminaari 13.8.2009 Tampere. 

  Hyttinen-Lilja, M. & Lilja R., 2009, Kompostikäymälä varustettuna omakotitalolla, Vesitalous 4/2009,  7-10.

 Lilja R., 2009,  Regional policy instruments for promoting material efficiency.   Joint Action on Climate Change.  Conference presentation in Aalborg,  9th June 2009.

 Lilja R., 2009,  Ympäristö ja Terveys 5/2009,  Materiaalitehokkuuden alueelliset ohjauskeinot, 18-22.

 Lilja R., 2009, Materiaalitehokkuuden alueelliset ohjauskeinot - esiselvitys.  Ympäristöministeriön raportteja 11/2009,  

Lilja R., 2009,  Negotiated Environmental Agreements in Promoting Material Efficiency in Industry - first steps in Finland, Journal of Cleaner Production, Volume 17, Issue 9, June 2009, Pages 863-872.

Lilja, R., 2008, Toimialakohtaiset materiaalitehokkuussopimukset - Esiselvitys.  Ympäristöministeriön raportteja 21/2008.   

Lilja, R., 2008, Translating waste prevention into material efficiency - new discourse in the National Waste Plan of Finland, Journal of Cleaner Production 17 (2009) 129-136

Lilja, R., 2007, Translating waste prevention into material efficiency - new discourse in the National Waste Plan of Finland, presentation at the 11th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Basel 22.6.2007.  

Huhtinen, K., Lilja, R., Runstén, S., Salmenperä, H., Sokka, L., 2007, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 - Taustaraportti,  Suomen Ympäristö 16/2007, Suomen ympäristökeskus.

Lilja, R., Liukkonen S., 2008, Industrial Hazardous wastes in Finland - trends related to the waste prevention goal, Journal of Cleaner Production 16 (3), p.343-349, Feb 2008.

Lilja, R., 2006, Valtakunnallinen jätesuunnitelma on valmistumassa, Ympäristö ja terveys, 9/2006.

Lilja, R., 2006, Jätteen synnyn ehkäisy valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, YTV:n jätteen synnyn ehkäisyn seminaari, Helsinki 2.11.2006.

Lilja, R., 2006, Valtakunnallinen jätesuunnitelma - tavoitteet ja mahdollisia ohjauskeinoja, Jätehuoltoyhdistyksen valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere 4.10.2006.

Lilja, R., 2005, Minimizing of industrial hazardous waste - trends and policy instruments, European Roundtable of Sustainable Consumption and Production, Antwerp 4…6.10.2005.

Lilja, R., 2003, Challenges in Cleaner Production Policy in Egypt, International Environment'03 conference, Cairo, Egypt 30.9.-1.10.2003.

Lilja, R., 2002, Hazardous waste minimization in Egypt - technology and policy issues, Retbe02 Conference, Alexandria University, Faculty of Engineering, Egypt 20.-23.12.2002.

Lilja, R., 2001, Systematical hazardous waste minimization in industry - chemical wood preservation as a model, in Environment 2001 conference, Cairo 29th - 31st October 2001.

Lilja, R., 2001, Life cycle assessment of a product as a tool for environmental management in manufacturing industry,  WASTE2001-conference, Cairo International Fair.

Lilja, R., 2001, Egyptin teollisuus vihertää epätasaisesti, Ympäristö ja tekniikka, 2001.

Lilja, R., 2000, Turvallisuus- ja ympäristönsuojelunäkökohdat insinööritoimiston työssä, Ympäristö- ja Terveys no 1/2000.

Lilja, R., 2000, Lietteenkäsittelyn lopputuotetavoitteet, seminaarissa Jätevesilietteen käsittelykuviot tällä hetkellä, Vesiyhdistys, Helsinki 3.2.2000.

Lilja, R., 2000, Yritysten ympäristöjärjestelmäkoulutus, Hyvinkään-Riihimäen ammatillinen koulutuskeskus, Riihimäki 2.2.2000.

Lilja, R., 2000, Kyllästämötoimintaa koskeva ympäristölainsäädäntö Suomessa, Lahontorjuntayhdistyksen Kyllästämöhoitajakurssi 4.2.2000, Kotka.

Lilja, R., 1999, Technical and policy issues in contaminated soil remediation, 2nd International conference and trade fair on Environmental Management and Technologies, Cairo, Egypt 24.-26.11.1999.

Lilja, R., 1999, Ympäristönäkökohdat ja koneensuunnittelu, Ympäristötekniikka no 4/1999.

Haapea , P., Lilja, R., Nurminen, J., 1999, Kloorifenolipitoisen maan puhdistaminen pesutekniikalla, Ympäristö- ja Terveys, 9/1999, s. 49...53.

Lilja, R., Holmberg, T., 1999, Lietteen termisen kuivauksen ja pelletoinnin kannattavuus, Vesitalous no 3/1999.

Lilja, R., 1999, Lietteen kompostointi, poltto vai metsälevitys - Ympäristövaikutusten vertailu, Ympäristö- ja Terveys no 2, 1999.

Lilja, R., 1998, Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus kyllästyslaitoksilla, Kyllästämöhoitajakurssi 10.-11.2.1998, Kokkola, Lahontorjuntayhdistys ry.

Lilja, R., Morozov, V., 1998, Industrial hazardous waste management in Petrozavodsk, case study in the Republic of Karelia, Russia.  Synopsis in Ambio no 7, 1998.

Lilja, R., Quality aspects in composting technology , Sludge treatment and recycling course, Valencia 24.-28.11.1997,  Spain.

Lilja, R., Sludge composting plant of Turku sewage works, Finland, Sludge treatment and recycling course, Valencia 24.-28.11.1997,  Spain.

Lilja, R., Strategic issues in hazardous waste management development, Environment 97 Conference, Cairo 16.-18.2.1997, Egypt.

Lilja, R., Uotila, J., Silvennoinen, H., 1996, Bioremediation of PAH-contaminated soil, in The Science of composting, European Commission International Symposium, part 2, De Bertoldi M., Sequi P., Lemmer, B., Papi Tiziano (eds.), Chapman&Hall.

Lilja, R., Lehtonen, K., Kompostin stabiilisuuden arviointi jäännöshappimittauksen perusteella, Ympäristö ja Terveys 7/1996.

Lilja, R., 1995, Elinkaarianalyysi osana yrityksen ympäristöjohtamista, AEL-INSKO Y3223J/95, Helsinki.

Lilja, R., 1995, Päästöjen vähentämisen tekniikka, Helsingin ammatti-instituutti, Uudet haasteet päästöjen vähentämiseksi ympäristöön, 14.-15.3.1995.

Lilja, R., 1995, Ympäristöauditointi yrityksen ympäristöpolitiikan välineenä, AEL-INSKO Y3258J/95 II, Helsinki.

Lilja, R., 1994, (toim.), Hyvän kompostointikäytännön opas, Opas 2/1994, Ympäristöministeriö.

Lilja, R., Säästävän teknologian periaatteet ja tavoitteet, INSKO/AEL, Uusi jätelaki ja jätteiden vähentäminen teollisuudessa, 16.-17.2.1994, Tikkurila.

Lilja, R., Kompostoinnista ja kompostituotteiden käytöstä ohjeet, Ympäristö ja Terveys, 9/1992.

Lilja, R., Kestävä kehitys ja säästävä teknologia, 1992, INSKO 54-92 XVI, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki.

Lilja, R., Lietteen kompostoinnin tekniikasta, Jätevesilietteen kompostointiseminaari, Jyväskylä 12.-13..3.1991.

Lilja, R., Hyttinen-Lilja, M., 1991, Kompostikäymälän rakentaminen ja käyttö, Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisuja.

Lilja, R., Jätteiden määrän vähentäminen tuotantotoiminnassa, Riihimäen kierrätysmessut 20.4.1990.

Lilja, R., 1989, The role of the local administration in low-waste strategy, in Proceedings of the V international conference on solid wastes, sludges and residual materials, 26.-29.4.1989, Rome, Italy.

Lilja, R., 1989, Yhdyskuntajätteiden vähentäminen, Ympäristö- ja Terveys, no 4-5/1989.

Lilja, R., Kompostoinnin ympäristöhaittojen hallinta ja viranomaisvalvonta, Ammattienedistämislaitos, Kompostointitekniikka kurssi, 30.-31.3.1988, Forssa.

Lilja, R., Kuluttaminen ja ympäristönsuojelu, Kuluttajatieto-lehti 2/88.

Lilja, R., 1988, Tanskan ja Suomen jätehuoltopolitiikan vertailua, Matkakertomus, Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisut, Sarja D:52.

Lilja, R., Paatero, J., 1986, Kompostointikelpoisen talousjätteen talteenoton kannattavuus, Loppuraportti, Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisut, Sarja A:45.  Helsinki.

Lilja, R., Tahvanainen, J., 1985, Kompostointiin soveltuvat teollisuus- ja yhdyskuntajätteet ja niiden hyödyntäminen, Loppuraportti, Ympäristöministeriö, Helsinki.  ISSN 0780-6795.

Lilja, R., Hänninen, K., Heikkinen, Y., 1985, Germination and Phenolic Acid Content in Determination of Compost Maturity, Joensuun yliopiston luonnontieteellisiä julkaisuja, Joensuun yliopisto, ISSN 0781-0342.

Lilja, R., Hyttinen-Lilja, M., 1985, Talousjätekompostin lannoitearvo, Terveiden Elämäntapojen Edistämissäätiön TEE-lehti, no 6, Helsinki.

Lilja, R., 1984, Kompostoinnin vaikutus vesistöön, julkaisussa Vesien suojelu ja jätehuolto, Vesihallituksen monistesarja No 383, Helsinki.

Lilja, R., 1984, Kompostointiin soveltuvat raaka-aineet, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki.

Lilja, R., Paatero, J., 1983, Yhdyskuntajätteen hyötykäytön edistäminen erottamalla kompostointikelpoinen jäte syntypaikalla, Ympäristönsuojeluosaston julkaisu A:4, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Lilja, R., 1983, Kompostointiin soveltuvat teollisuus- ja yhdyskuntajätteet, Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosaston julkaisu D:13, Helsinki.

Lilja, R., 1983, (toim.), Jäteaineiden käsittely ja käyttö kasvintuotannossa, seminaariraportti, Suomen Akatemian julkaisuja 5/83, Helsinki.

Lilja, R., Paatero J., 1983, Tuloksia Joensuun kompostointikokeilusta, Jäte ja Ympäristö 1983, no 3-4, s. 26...40.

Lilja, R., Paatero, J., 1983, Kerrostalojen talousjätteitä kompostoitiin Joensuussa, Jäte ja Ympäristö, 1983, no 2, s. 29...32.

Lilja, Raimo, 1983, Kompostointiin soveltuvan talousjätteen talteenotto ja käsittely, Ympäristö ja Terveys 1983, no 3, s. 144...148.

Lilja, Raimo, 1983, Taajamien talousjätteen kompostoinnin kannattavuus, lisensiaattityö, Helsingin teknillinen korkeakoulu.

Lilja, Raimo, 1982, Avfallsforskningen i Finland, Elmia Avfall 82-kongress, Jönköping, Sverige.

Lilja, Raimo, 1982, Taajamien talousjätteen kompostoinnin kannattavuus, Kunnallistekniikka 37 (1982), no 4, s. 7...11.

Lilja, Raimo, 1982, Taajamien talousjätteen kompostoinnin kannattavuus, Joensuun korkeakoulu, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja No 49, Joensuu.

Lilja, Raimo, 1981, Kompostointi jätehuollon osana, Ympäristö ja Terveys, 1981 no 3, s. 231...236.

Lilja, Raimo, 1981, Jätteiden energiakäytön tutkimustilanne, INSKO 160-81, Insinöörien koulutuskeskus, Helsinki 1981.

Lilja, Raimo, 1978, Olutpanimon vedenkäyttö ja jätevesikuormitus, Diplomityö, Helsingin teknillinen korkeakoulu.